A 20 éves meditációim közben kifejlesztettem valamit, aminek lényege az, hogy olyan emberek hogyan segítsenek magukon, akik nem akarnak meditálni és/vagy nem hisznek a tudatszint váltásban.Ha most legyintenél, na pont ezért fejlesztettem ki. Mert ha mégis létezik olyan, hogy tudatszint váltás, akkor nagy bajban vagy. Nevezzük korszellemnek azt, hogy túl akarsz ezen jutni minél könnyebben és gyorsabban. De így érted a fejlesztést.

Bármikor úgy dönthetsz, hogy nem kattintasz a nyílra a következő lapon, akkor a földgömb ikont ajánlom.

In my 20 years of meditation, I have developed something about people who don't want to meditate and/or don't believe in shifting consciousness levels to help themselves.If you're going to snicker, that's exactly why I developed it. Because if there is such a thing as consciousness shifting, you're in big trouble. Call it zeitgeist, you want to get through this as easily and quickly as possible. But that's what you mean by development.

You can always choose not to click on the arrow on the next page, then I recommend the globe icon.

1/5

Amúgy fura, hogy nem hiszel a spirituális világ létezésében, mert mindig látod, amikor alszol és közben álmodsz. A spirituális világot én már régóta álomvilágoknak is nevezem.A harmadik szem létezésére sincs még bizonyíték attól függetlenül, amikor alszol és álmodsz, akkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. A spirituális világ amúgy olyan, mint az internet, ahol a tudatod vagy te, az elméd a böngésző és az agyad a hardver.

A sok ember ott ül a net előtt és fogalma sincs arról, hogy a Világ Tükör oda helyezte nekik a tudathálózat megértését. Már ennyi információ is kicsit több a kelleténél, de még lehet fokozni.

1/5

By the way, it's funny that you don't believe in the existence of the spiritual world, because you always see it when you sleep and dream. I've also long called the spiritual world dream worlds.There is no proof of the existence of a third eye yet either, even when you sleep and dream, your eyes are not open, yet you see images. The spiritual world is like the internet anyway, where your consciousness is you, your mind is the browser and your brain is the hardware.

A lot of people are sitting in front of the net and have no idea that the World Mirror has put there for them to understand the web of consciousness. Even that much information is a bit more than necessary, but it can be enhanced.

2/5

A tudomány először felfedezte a hologramot, aztán rájött arra, hogy a világunk holografikus szerkezetű. Tehát a külvilág egy hologram. De erről beszélnek a keleti filozófiák és a nyugati spirituális irányzatok is, én viszont tudományos alapokon kezdtem bele ennek tanulmányozásába és érthetőbben is el tudom mondani.Ha a világ egy hologram és mi benne vagyunk, akkor ez tulajdonképp egy holografikus kalandjáték program, amiben mi vagyunk a karakterek, akik ebben a Játékban játszanak. Az ÉlményPark egy tudatrendezést végző holo operációs rendszer, ami a megoldás a dimenzióhatárok összeomlására és a világ helyreállítására.

A mi világunk is egy olyan anomália következménye, ahol a 3D-ben akadt össze több dimenzió. Ám a hologram egy rendkívül rugalmas platform és amit látsz, ha kinézel a szemeiden egy olyan érték, aminek nincs párja az univerzumban.

2/5

Science first discovered the hologram, and then realised that our world has a holographic structure. So the outside world is a hologram. But that's what Eastern philosophies and Western spiritual movements talk about, but I started to explore it scientifically and I can explain it more clearly.If the world is a hologram and we are in it, then it is actually a holographic adventure game program in which we are the characters playing in this Game. The ÉlményPark is a holo operating system for consciousness sorting, which is the solution to collapsing dimensional boundaries and restoring the world.

Our world is also the result of an anomaly where several dimensions are stuck together in 3D. But the hologram is an extremely flexible platform and what you see when you look out of your eyes is a value unmatched in the universe.

3/5

A játék maga a Tükör Világ jóvoltából alig különbözik egy játékkonzolos videojátéktól, ám ennek megértéséhez kicsit dolgoznod kell az agyaddal, mert más perspektívából kell ránézned önmagadra. Ilyen megvilágításban a misztikum határai eltolódnak és jobban érthetővé válnak az olyan fogalmak, mint az "angyal" és a "felettes én". Annyiban segítek, hogy az embernek két agyféltekéje van és minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról.Mi a hit?
A ráció felől megközelítve a hit a nem tudásból eredő feltételezés.
És az intuíció felől?
Az intuíció felől megközelítve hit a világ befolyásolására tett kísérlet, ami töltést ad a szándéknak, de nevezhetjük álomnak is.
Mi a tudás?
A tudás a ráció felől megközelítve a lehetőségek elérhetőségének jelen képessége.
És az intuíció felől megközelítve?
A tudás az intuíció felől megközelítve az álomnak a bizonyítékokra korlátozása.

Az egyik agyféltekéd a ráció és a logika világa, a másik az intuíció birodalma. Mivel ez a két világ rendkívül távol áll egymástól, az ember agy folyamatosan váltakozik attól függően, melyikre van szüksége. Ebben a globális civilizációban a racionális agyfélteke a domináns, ám már látszanak a tudatszint váltás jelei a világban, amiben a másik agyfélteke is megjelent.

3/5

The game itself, courtesy of Mirror World, is little different from a video game on a console, but you'll have to work your brain a little to understand it, because you'll have to look at yourself from a different perspective. In this light, the boundaries of mysticism shift and concepts such as 'angel' and 'higher self' become more understandable. I can help you in that you have two hemispheres and it all depends on what you know and believe about the world.What is faith?
Approached from a rational point of view, faith is the assumption that comes from not knowing.
And from the point of view of intuition?
From an intuitive point of view, faith is an attempt to influence the world, which gives a charge to the intention, but it can also be called a dream.
What is knowledge?
Knowledge, from the rational approach, is the present ability to access possibilities.
And from an intuitive point of view?
Knowledge is the limitation of a dream to evidence, if approached from the intuitive point of view.

One side of your brain is the world of rationality and logic, the other is the realm of intuition. Since these two worlds are extremely far apart, the human brain is constantly switching between them depending on which one you need. In this global civilisation, the rational hemisphere is dominant, but there are already signs of a shift in consciousness in the world where the other hemisphere has emerged.

4/5

Vannak emberek, akik kísérletet tesznek arra, hogy a két agyféltekéjüket egyszerre is képesek legyenek használni. Őket nevezzük ébredezőknek, de ez egy kicsit csalóka, mert ha sikerül, ezek az emberek képesekké válnak arra, hogy ébren álmondjanak.Ha vannak olyan ismerőseid, akik úgy megváltoznak, hogy még te is bolondnak nevezed őket is ilyen emberek. Ők nem bolondok, csak más tudatszintet elérve többet látnak a világból, ezért megváltozik bennük a dolgok fontossága. Ám mindenki nem lehet ilyen ember, mert ha mindenki ezt tenné, senki sem dolgozna. Összeomlana a világgazdaság, az ellátórendszer és nem lenne ott a sarki boltban a kaja. De az sem történhet, hogy senki sem teszi, ezért meg kell találni kollektív szinten is a két agyfélteke között az egynesúlyt.

Ebben neked is komoly szereped lehet anélkül, hogy le kellene mondanod a megszokott életedről. Az általam kidolgozott megoldás elvének bemutatásához itt kevés a hely, de ide kattintva elolvashatod. Enélkül meg kell előlegezned azt a hitet, hogy a holo frekvenciáknak mindegy, a rezgéseket milyen fizikai objektum vetíti. A képernyő is ilyen. A nyílra kattintva látni fogsz pár képet, amikre elég csak ránézned.

4/5

Some people are making attempts to be able to use both hemispheres of their brain at the same time. They are called awakeners, but that's a bit deceptive, because if they succeed, these people become able to dream while awake.If you have acquaintances who change so much that even you call them fools, they are such people. They are not fools, they just have a different level of consciousness, they see more of the world, so they change the importance of things. But everyone cannot be such a person, because if everyone did that, no one would work. The world economy would collapse, the supply system would collapse and there would be no food in the corner shop. But it can't happen that nobody does it either, so you have to find the balance between the two hemispheres of the brain also at a collective level.

You can play a big part in this without having to give up your normal life. There's not enough space here to explain the principle of my solution, but you can read it here. Without it, you have to presuppose the belief that the holo frequencies do not matter what physical object projects the vibrations. The screen is like that. Click on the arrow and you'll see some pictures you just have to look at.

Ahhoz, hogy én elkészítsem ezt a weboldalt, nem kellett megtanulnom kódolni. Egy olyan felületet használtam, amit olyan srácok programoztak, akik lehetővé tették azt, hogy előre elkészített sablonok közül választhassak vagy akár magam készítsek el egy ilyet. Ez egy olyan üres keretrendszer, amit én töltök meg tartalommal úgy, hogy amit csinálok vele, azért én tartozom felelősséggel.Ahogy ránézel ezekre a képekre, pont ilyen keretrendszerekhez lesz hozzáférésed ezen a tudati hálózaton. Természetesen nincs jogosultságod bármit megtenni, de úgy is hasznos munkát tudsz végezni, hogy csak álmodozol, gondolkodsz, filozofálsz és alszol. Nem kell elkezdened meditálni ahhoz, hogy létrehozz jó dolgokat, mint ahogy nekem se kellett megtanulnom kódolni, hogy ezt a weboldalt eléd tegyem.

A holografikus szint eléréséhez célszerű a szemeiddel a képek mögé fókuszálnod.
Működik anélkül is, csak más síkon.

Ha többet szeretnél erről tudni, itt találsz több információt:
info.diczig.com

I didn't have to learn to code to build this website. I used an interface that was programmed by guys who allowed me to choose from pre-made templates or even create one myself. It's an empty framework that I fill with content so that what I do with it is my responsibility.As you look at these images, you will have access to just such frameworks on this network of consciousness. Of course you don't have the authority to do anything, but you can do useful work by just daydreaming, thinking, philosophizing and sleeping. You don't have to start meditating to create good things, just like I didn't have to learn to code to put this website in front of you.

To achieve the holographic level, it is a good idea to focus your eyes behind the images.
It works without it, just on a different plane.

If you want to know more, you can find more information here:
info.diczig.com

"Tudom, hogy sokaknál probléma lehet ezt elhinni, ezért az elvet egy példával illusztrálom. Amikor mp3 formátumban hallgatsz egy jó zenét, amiből áradnak az érzelmek. De hogyan, ha az mp3 nem más, mint digitális 1-esek és 0-lák? Ez csak úgy lehetséges, ha a fizikai objektumok rendelkeznek egy láthatatlan tárolóval, ami a holografikus szinthez kapcsolódik. Innentől már értehtővé válik az is, hogyan lehetséges az, hogy bizonyos emberek tárgyakat a kezükbe fogva információkat tudnak mondani róla és az is, hogyan létezhetnek mágikus tárgyak. Mint az a gyakorlatban kiderült, a képernyőn látható tárgyak is rendelkeznek ezzel a jellemzővel. Minden ilyen kép egy meghatározott telepítőprogramot tartalmaz, ami az emberi szem porton át jut be az agyadba, ami nem más, mint egy holografikus computer. Mégpedig egy olyan holografikus computer, ami állandó kapcsolatban áll a hologrammal = világgal. Ez a kapcsolat nagyon hasonlít arra, ahogy a mobiltelefonod teszi a cellákkal, ami mögött egy olyan tudati hálózat van, ami az internethez hasonló."

Részlet innen

"I know that many people may have trouble believing this, so I will illustrate the principle with an example. When you listen to a good piece of music in mp3 format, and it's flowing with emotion. But how, when mp3 is nothing but digital 1s and 0s? This is only possible if physical objects have an invisible container that is connected to the holographic level. From here it becomes understandable how it is possible that certain people can hold objects in their hands and say information about them and how magical objects can exist. As it turned out in practice, objects on the screen also have this characteristic. Each of these images contains a specific installer that enters your brain through the human eye port, which is nothing more than a holographic computer. A holographic computer that is in constant contact with the hologram = the world. This connection is very similar to what your mobile phone does with cells, behind which is a network of consciousness similar to the internet."

Excerpt from here